โปรโมชั่น LNB ID-232 V-H คู่กับ PSI D2R 2x4
สินค้าลดราคา
529.00 บาท
700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดสินค้า LNB C-BAND 2 ขั้ว รุ่น IDEA SAT ID-232 (แยก V-H)

เป็น LNB 2 ขั้ว แยกแนว V และ H เหมาะสำหรับใช้กับ Multi switch ทำให้ตัดต่อ V-H ไม่ผิดพลาด 

เหมาะสำหรับนำไปใช้กับงานระบบ ที่ใช้รีซีฟเวอร์หลายเครื่อง และแต่ละเครื่องดูแนว V และ H ต่างกัน

***หันเลข 0 ไปทิศตะวันตก / ไทยคม หัน 0 ไป 7.00 นาฬิกา

Technical SpecificationInput Frequency Range 

: C-Band : 3.4 ~ 4.2 GHzOutput Frequency Range 

: C-Band : 950 ~ 1750MHz( two ports output one for vertical, another for horizontal )L.O. Frequency 

: C-Band : 5150MHzC-Band Noise Temperature 

: 13° KC-Band dual-pol. Twin Output LNBFGain 

: 60 dB Output 

: Impendence  75 ohm two F-type Female 

หมายเหตุ : ปกติ LNB ที่มีทั้ง แนว Ver และแนว Hor อยู่ในขั้วเดียวกัน จะอาศัยไฟที่ส่งจากรีซีฟเวอร์ หรือ

Multiswitch ในการตัดต่อ แนว Ver หรือ แนว Hor โดยจะใช้ไฟ 13-14 V สำหรับแนว Ver 

และใช้ไฟ 17-18 V สำหรับแนว Hor ซึ่งถ้าไฟเกิดคลาดเคลื่อนไปจากนี้ 

เช่น ส่งไฟขึ้นไป 15 V หรือ 16 V ก็จะทำให้การตัดต่อผิดพลาดและทำให้ไม่สามารถรับภาพได้ 

ทางแก้ปัญหาคือ ใช้ LNB แบบแยก แนว Ver และแนว Hor ซึ่ง LNB ประเภทนี้จะมี 2 ขั้ว และแต่ละขั้ว 

จะมีเฉพาะแนว Ver หรือ Hor เท่านั้น ดังนั้นแม้รีซีฟเวอร์ หรือ Multiswitch จะส่งไฟขึ้นไปเท่าไร LNB แต่ละขั้ว 

ก็จะทำงานเฉพาะแนว Ver หรือ Hor ที่กำหนดเท่านั้น เพราะแต่ละขั้วมีแนวรับเพียงแนวเดียว

หมายเหตุ*** กรณีใช้ต่อดู 2 จุดอิสระ ให้ใช้แบบ Twin

*** กรณีใช้กับ Multiswitch ให้ใช้แบบแยก Ver-Hor